Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam là đơn vị trực thuộc Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư trên địa bàn các tỉnh từ Ninh Thuận đến Cà Mau bao gồm 21 tỉnh (sau đây gọi tắt là “các tỉnh phía Nam”);

 

 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư phía Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, có con dấu và tài khoản riêng; kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp trong tổng kinh phí hàng năm của Cục Đầu tư nước ngoài; trụ sở đặt tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

Nhiệm vụ

 • Hỗ trợ các tỉnh phía Nam xây dựng chương trình, kế hoạch, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; tổ chức thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương;
 •  
 • Làm đầu mối tiếp nhận, tham mưu và tổng hợp việc xây dựng, thực hiện các đề án thuộc Chương trình Xúc tiến đầu tư quốc gia của các tỉnh phía Nam để báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài xem xét, quyết định;
 •  
 • Làm đầu mối tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, đánh giá, giám sát tình hình thực hiện Chương trình Xúc tiến đầu tư của các địa phương phía Nam để báo cáo Cục Đầu tư nước ngoài;
 •  
 • Làm đầu mối tiến hành các hoạt động quảng bá, xây dựng hình ảnh môi trường đầu tư; tham gia in ấn, xuất bản các tài liệu hướng dẫn, quảng bá về môi trường đầu tư của các tỉnh phía Nam;
 •  
 • Tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ và cập nhật thông tin, kỹ thuật xúc tiến đầu tư nhằm nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư cho các tỉnh phía Nam;
 •  
 • Hỗ trợ các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội đầu tư, hình thành dự án đầu tư, vận động xúc tiến đầu tư theo các chương trình dự án (bao gồm cả xúc tiến đầu tư ra nước ngoài);
 •  
 • Chủ trì tổ chức kết nối đầu tư trong và ngoài nước;
 •  
 • Thực hiện các dịch vụ trên Website của Trung tâm; tham gia vào các thỏa thuận hợp tác liên quan đến lĩnh vực thông tin truyền thông qua việc thành lập các bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp, các bộ phận kết nối đầu tư; đầu mối triển khai các nội dung quốc tế liên quan đến hoạt động xúc tiến đầu tư theo sự phân công của Lãnh đạo Cục Đầu tư nước ngoài;
 •  
 • Tham gia thực hiện các dự án bằng nguồn vốn của các tổ chức quốc tế, đối tác đầu tư nước ngoài và của tư nhân trong và ngoài nước theo sự phân công của Lãnh đạo Cục đầu tư nước ngoài.
 •  
 • Hỗ trợ cung cấp thông tin; tổ chức sự kiện; nghiên cứu thị trường, đối tác, địa điểm đầu tư; tư vấn chính sách, chiến lược kinh doanh; lập hồ sơ dự án và các dịch vụ khác theo đúng các quy định của pháp luật;
 •  
 • Tham gia các chương trình xúc tiến đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và Cục Đầu tư nước ngoài tổ chức.
 •  

Cơ cấu tổ chức:

 

 

Website: http://ipcs.mpi.gov.vn

Liên kết website