Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC

10:18:00 01/08/2016

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BTC ngày 21/3/2016 hợp nhất 02 Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở

 

Ngày 21/3/2016, Bộ Tài chính ban hành Văn bản hợp nhất Thông tư hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở số 06/VBHN-BTC. Văn bản trên được hợp nhất từ 2 Thông tư sau:

- Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý Quỹ mở, có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2012;

- Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở, có hiệu lực kể từ ngày 15/3/2016.

Việc hợp nhất văn bản không làm thay đổi nội dung và hiệu lực của 2 Thông tư nêu trên. Văn bản hợp nhất được sử dụng chính thức trong việc áp dụng và thi hành pháp luật.

Tệp nội dung văn bản đính kèm:

 

Thong tu 183_Hop nhat.PDF

Phu luc TT 183_Hop nhat.pdf