Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.

13:05:00 18/05/2017

Vừa qua, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2017/TT-BTC quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị.