Chỉ thị 20/CT-TTg yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

13:06:00 18/05/2017

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chi thi 20.2017.CT-TTg.pdf yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.