Để đón “đại bàng” và cả “chim sẻ”, Việt Nam đang nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp, bao gồm cả việc xây dựng một đề án riêng để sẵn sàng đón nhận dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển.