• Chọn địa phương

  • Chọn nhóm tiêu chí

  • Chọn tiêu chí cụ thể

  • Vẽ biểu đồ

  • Xem kết quả